فضا

بررسی کاربردهای فضایی (پایان یافته)

این پروژه به شرح جزئیاتی که در RFP به آن اشاره شده، به دنبال شناسایی کاربردهای فضایی و استخراج رویکردهایی که به کمک آنها می توان به تجاری سازی این مساله پرداخت، اشاره می کند. ارسال پیشنهادات برای این پروژه نیز مانند دیگر پروژه ها در قالب کلی ارائه شده، میسر است....

طراحی سیستمی ماهواره مکعبی (پایان یافته)

در این پروژه طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با مشخصاتی که در RFP اشاره شده دنبال می شود. انتظار می رود که در پایان طراحی سیستمی، صحه گذاری به کمک جلسه مرور به انجام رسیده و سپس اسناد مربوطه تحویل شوند....

مدل مهندسی ماژول مخابراتی رادیو نرم افزار (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی یک فرستنده-گیرنده رادیو نرم افزار برای استفاده در ماهواره مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواه...

مدل مهندسی ماژول ارتباط بین ماهواره ای ماهواره مکعبی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی یک فرستنده-گیرنده ​به منظور ارتباط بین ماهواره ای (ISL) در ماهواره های مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای ف...

مدل مهندسی زیرسیستم مدیریت داده و فرمان ماهواره مکعبی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی زیرسیستم مدیریت داده و فرمان ماهواره مکعبی در قالب یک برد تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواهد شد. بازار...

مدل مهندسی زیرسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره مکعبی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی زیرسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره مکعبی (شامل بسته باتری، برد تبدیل، توزیع و کنترل با لحاظ ورودیهای سلولهای خورشیدی و بدون پنلهای آن) تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موف...

مدل مهندسی فرستنده داده محموله ماهواره مکعبی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی یک فرستنده  ​داده محموله در ماهواره مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواهد شد. بازار فروش ...

مدل مهندسی رادار غیرفعال ترافیک هوایی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی رادار غیرفعال کنترل ترافیک هوایی (ADSB) برای استفاده در ماهواره مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خوا...

مدل مهندسی فرستنده گیرنده ماهواره مکعبی (پایان یافته)

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی یک فرستنده-گیرنده  ​مخابرات ماهواره مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواهد شد. بازار فروش تمام...

مخزن گرما (پایان یافته)

به دنبال یک سیستم هستیم که انرژی حرارتی خورشید در فصل های گرم سال (به صورت خاص تابستان) را دریافت و به صورتی از انرژی تبدیل کند که قابل ذخیره بوده و در فصل های سرد سال (به صورت خاص زمستان) برای کاربردهای گرمایشی استفاده شود. این سیستم باید بازدهی کلی (از ابتدای دریافت انرژی تا تحویل انرژی) بالای ...

سیستم گرمکن بدون شعله (پایان یافته)

به دنبال یک سیستم کارآمد برای ایجاد گرمایش تا 60 درجه (تولرانس 5 درجه) و به مدت 2 دقیقه (تولرانس 20 ثانیه) هستیم  این سیستم باید بدون ایجاد شعله ایجاد گرما کرده و به صورت کنترل شده فعال شود و پس از گذشت زمان مدنظر از کار بیفتد. این سیستم برای عملکرد باید به تغذیه انرژی بیرونی و یا اک...