فضا

نرم افزار پیش بینی پرواز بالن ارتفاع بالا با هدف استخراج مسیر حرکت بالن از لحظه رهایش تا فرود و تخمین نقطه فرود با دقت مناسب (بهتر از یک کیلومتر) است.

این نرم افزار باید مستقل از نقطه رهایش، زمان عملیات و نوع بالن بتواند دینامیک پرواز، نقطه انفجار بالن، مسافت طی شده و محل فرود را تخمین زده و به صورت گرافیکی روی نقشه نمایش دهد.

بر این اساس، ورودیهای الگوریتم پیش بینی، باید برای مدت 5 روز آینده نیز قابل تعیین باشد.

در این مسیر، امکان استفاده از مدلها و الگوریتمهای موجود در شبکه جهانی وجود داشته و الگوریتم پیش بینی میتواند از ظرفیتهای ارتباط آنلاین نیز استفاده کند.

برای صحه گذاری این الگوریتم، لازم است علاوه بر تطابق با مدلهای آنلاین موجود، تطابق بر اندازه گیری های محیطی آزمونهای تجربی نیز محقق گردد. 

هزینه آزمونها و اندازه گیری های تجربی در این پروژه دیده نمی شود.