فضا

نرم افزار مدیریت مانیتورینگ آزمون یک نرم افزار برای بستر ویندوز است که در آن ضمن مرور پارامترهای سیستمی که امکان ارزیابی کارکردهای ماهواره را ممکن می سازد، قابلیت آزمون های مختلف را با پوشش الزامات زیر محقق کند:

- امکان ارتباط با نرم افزار ماهواره پس از تجمیع

- امکان دریافت داده های باس های ارتباطی ماهواره

- امکان ارسال فرمانهای زمینی بدون برقراری لینک مخابراتی

- امکان لغو فرمانهای ارسال شده

- امکان تغییر مقادیر پارامترهای روی برد (Housekeeping)

- امکان تغییر زمان روی برد ماهواره 

- امکان تغییر سرعت اجرای عملیات روی نرم افزار

- امکان اعمال خطاهای روی برد

- امکان رسم نمودار پارامترهای مختلف بر حسب زمان یا همدیگر