فضا

مدیریت داده زمینی با توجه به حجم داده های بالایی که بین کاربر، ماهواره و ایستگاه زمینی کنترل جابجا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل نرم افزار که بتواند داده های جاری در این شبکه را به صورت کامل مدیریت کند، باید دارای قابلیت اطمینان بالایی باشد. بر این اساس، مشخصات این نرم افزار به شرح زیر است:

- امکان شناسایی بسته: نرم افزار تعیین کند که داده های ارسالی در رسته کدام داده ها قرار خواهند گرفت، به این منظور انواع داده ها به مجری ارائه خواهد شد و دسته بندی داده ها، فارغ از محتوا، مبدا و مقصد بر این اساس امکان پذیر است.

- امکان شناسایی زمان: نرم افزار تعیین کند که داده های ارسالی در چه بازه زمانی ارسال شده اند،  دسته بندی داده ها، فارغ از محتوا، مبدا و مقصد بر این اساس امکان پذیر است.

- امکان شناسایی مبدا: نرم افزار تعیین کند که داده های ارسالی از چه مبدای ارسال شده اند و داده های هر مبدا در بخش مختص به خود نگهداری شوند. تنها مبدا و مقصد هر داده امکان دسترسی به آن را دارند.

- امکان شناسایی مقصد: نرم افزار تعیین کند که داده های ارسالی به چه مقصدی ارسال شده اند و داده های هر مقصد در بخش مختص به خود نگهداری شوند. تنها مبدا و مقصد هر داده امکان دسترسی به آن را دارند.

- بدون محدودیت در داده های قابل ذخیره سازی و نمایش با ثبت 12 نوع داده پیش فرض (که از سوی کارفرما ارائه خواهد شد)

ایجاد داشبورد کاربری با ویژگی های زیر:

- امکان دسترسی کنترل شده به داده ها بر مبنای ثبت نام بدون محدودیت مکانی

- آرشیو سالانه داده ها با تاریخ ثبت بر روی سرور

- ترسیم گرافهای متناسب با درخواست کاربر به صورت زمان واقعی و یا ذخیره شده

- امکان اجرای الگوریتم های تحلیلی ثبت شده توسط کاربر