فضا

نرم افزار کنترل ماموریت ماهواره مکعبی باید علاوه بر دریافت داده های تله متری آنها را برای آماده سازی فرمانهای مقتضی آماده کند. 

بر این اساس این نرم افزار باید قابلیت دریافت داده های تله متری از طریق شبکه داخلی (پروتکل TCP/IP) داشته و آنها را ذخیره نماید.

در این نرم افزار باید امکان ترسیم نمودارهای زمان واقعی از داده های تله متری دریافتی نیز وجود داشته باشد.

این نرم افزار میتواند داده های تله متری را تحلیل کرده و بر اساس این تحلیل ها، ورودیهای متناسب با فرمانها را پیشنهاد دهید. تحلیلها باید بر مبنای پارامترهای ثبت شده (از جمله حد بالا و پایین مقادیر هر پارامتر) صورت گرفته و نتیجه بر مبنای اقدامات ضروری، مهم و توصیه شده نمایش داده شود تا فرمانهای مقتضی تهیه و ارائه شود. 

در بخش فرمانها، لازم است مجموعه ای از فرمانهای کنترل متداول (که در تعامل ارائه خواهد شد) برای انتخاب و ایجاد رشته فرامین نمایش داده شود تا کاربر با انتخاب آنها، ساختار رشته را ایجاد کند. 

بخشی جداگانه برای محموله و کنترل آن باید در نظر گرفته شود که به صورت ماژولار، سه ماموریت زیر را پشتیبانی کند:

- ماموریت تصویربرداری: بخش محموله در این ماموریت لازم است امکان ارسال فرمانهای اخذ، ارسال و حذف تصاویر را داشته و نمایش اولیه تصاویر را مقدور نماید. این بخش باید امکان افزودن متادیتا به تصاویری که با اهداف مشاهده زمین اخذ شدند را داشته باشد. این داده ها حداقل زمان تصویربرداری و مکان زمینی معادل آن تصویر هستند.

- ماموریت مخابراتی ذخیره و ارسال: بخش محموله در این ماموریت لازم است امکان ارسال فرمانهای ارسال مستقیم، ارسال جمعی، حذف یک پیام و پاک کردن حافظه را داشته و نسخه ای از تمامی پیام های رد و بدل شده در سامانه فضایی را ذخیره کند. این بخش باید واسطی برای ارتباط بین کاربر و مجموعه داده های رد و بدل شده را جهت ارائه خدمات مخابراتی به مشتری ایجاد کند.

- ماموریت تحقیقاتی: بخش محموله در این ماموریت باید امکان دریافت مجموعه ای از داده های تحقیقاتی و مطالعاتی را داشته باشد، بنابراین این بخش به صورت ماژولار باید امکان افزودن تعداد (نامحدودی) پارامتر که نمودار تغییرات آنها نسبت به زمان قابل ترسیم است، را داشته باشد. این بخش باید فرمانهای ارسال داده و حذف سابقه یک داده را شامل شود.