فضا

در این پروژه طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با مشخصاتی که در RFP اشاره شده دنبال می شود. انتظار می رود که در پایان طراحی سیستمی، صحه گذاری به کمک جلسه مرور به انجام رسیده و سپس اسناد مربوطه تحویل شوند.