این پلن می‌تواند بهینه‌ترین گزینه برای تیم‌هایی باشد که دانش و تخصص مناسبی در اجرای پروژه‌های فضایی دارند، اما در برخی بخش‌ها به صورت خاص نیاز به مشاوره‌ی تخصصی و هدایت در جهت رفع مشکل ایجاد شده، دارند. همانطور که از ذات این پلن مشخص است، به صورت موردی بررسی شده و در مورد آن برنامه‌ی جزئی و نحوه‌ی اجرا ارائه خواهد شد. در این پلن هزینه‌ها با توجه به مشکل و همچنین فاز و شرایطی که در آن مشکل و مساله مطرح شده، طی یک روند تعاملی و توافقی تعیین و پیشنهاد خواهد شد و به صورت یکباره و پس از رفع کامل مشکل دریافت می‌گردد. درخواست‌کننده در ا ین پلن مجاز به انقطاع همکاری در میانه‌ی راه نیست.